A NAGY FELFEDEZÉSEK KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
A GYERMEKTÁBOROK SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRÓL
I. Tájékoztató célja
A jelen tájékoztató célja, hogy a Nagy felfedezések Kft., a továbbiakban: Holiday-Maker a
szülő/gondviselők/törvényes képviselő, megrendelő és a táborra jelentkező/táborban részt vevő gyermekek
részére tájékoztatást nyújtson a gyermektáborokkal kapcsolatos általa végzett személyes adatkezelésekről, illetve
Holiday-Maker által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről.
Közvetlenül a gyermekeknek kínált személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 18. életévét
betöltötte. A 18. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor
és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló (törvényes
képviselő) adta meg, illetve engedélyezte
A fentieknek megfelelően jelen tájékoztató értelmében érintettnek minősül a táborra jelentkező/ táboron
résztvevő gyerek, szülő/gondviselő/törvényes képviselő.
Holiday-Maker kiemelt figyelmet fordít a táborozások előkészítése, lebonyolítása és a táborozás után tudomására
jutott személyes adatok védelmére, valamint tiszteletben tartja a szülők/gondviselők/törvényes képviselő,
megrendelő, valamint a gyermekek információs önrendelkezési jogát.
Jelen tájékoztató célja, hogy Holiday-Maker, mint adatkezelő eleget tegyen a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, gondoskodjon a személyes adatok biztonságáról, érvényre juttassa az
adatvédelmi szabályokat, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek
megfelelően.
A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes
adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és
jogosultságokkal.
II. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Név: Nagy felfedezések Kft.
Székhely: 1091 Budapest, Üllői u. 121. 3.em.15.
Képviselő: Várdai Pál ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01 09 324767
Adószám: 26335890-1-43
Telefonszám: +36 20 283 2928
E-mail: info@holiday-maker.hu
Honlap: www.holiday-maker.hu
III. Fogalmak, meghatározások
A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak meghatározására az Infotv.-ben
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv) és a GDPR-ban (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en) meghatározott definíciók alkalmazandóak.
IV. A kezelt adatok lehetséges köre, és az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama
Mi minősül személyes adatnak?
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre, akik jelen adatkezelési tájékoztatóban a
gyermek, szülő/gondviselő/törvényes képviselő és a megrendelő) vonatkozó bármely információ.
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetett vagy közvetlen módon valamely azonosító, így különösen
név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy- vagy több tényező alapján
azonosítható.

2

A lenti táblázat tartalmazza az érintettekre (gyermek, szülő/gondviselő/törvényes képviselő, megrendelő)
vonatkozó személyes adatkezeléseket adatkezelési célonként.

3
Adatkezelés célja Kezelt adatok köre Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja Adatok forrása Címzett (ha
van)

Közlés célja
(ha van
címzett)

Profilozás/autom
atizált
döntéshozatal
történik-e?

A gyermek
táborban való
részvétele érdekében az
adatok gyűjtése,
rögzítése, rendszerezése,
tárolása, felhasználása,
közlése, törlése.
(Táborozásra jelentkezés)

Web-es jelentkezési lapon szereplő
adatok:
 Kötelezően kitöltendő adatok:
Megrendelő (18 év feletti) e-mail címe,
telefonszáma, szülő/gondviselő neve,
Megrendelő számlázási címe, a
táborozó gyermek neve, helyszín,
dátum (turnus),
 Nem kötelező, de megadható
adatok: Barát, tesó neve (az együtt-
kedvezmény igénybevétele érdekében,
ill. hogy egyszerre szeretnének menni).
 Nem kötelező, nem a web-es
jelentkezési lapon megadható adatok:
Gyermek neve, beceneve, születési
dátuma, TAJ száma, címe, egészségi
állapota, póló mérete, képmása

A táborozás
évétől számított 2
évig (december 31-
ig), vagy a
hozzájárulás
visszavonásáig.

GDPR 6. cikk
(1) a) pont
szerinti
hozzájárulás

megrendelő,
szülő/gondvi-
selő/törvényes
képviselő

nincs nem releváns nincs

A tábordíj-előleg
és a teljes tábordíj befizetése
(táborozás pénzügyi
feltételeinek teljesítése)
érdekében az
adatok gyűjtése,
rögzítése, rendszerezése,
tárolása, felhasználása,
közlése, továbbítása, törlése.
(szerződéskötés)

Számlán/díjbekérőn szereplő adatok:
Megrendelő (aki lehet
szülő/gondviselő) neve, címe, e-mail
címe, telefonszáma

A számla
kiállításától
számított 8 évig.

GDPR 6. cikk
(1) c) jogi
kötelezettség
teljesítése

megrendelő Könyvelő

Az adó- és
számviteli
törvények-nek
való
megfelelés
nincs

A táborozás
sikeres lebonyolítása
érdekében az
adatok gyűjtése,
rögzítése, rendszerezése,
tárolása, felhasználása,
közlése, törlése.
(Táborozás)

Gyermek neve, beceneve, születési
ideje, neme, TAJ száma,
diákigazolvány száma, póló mérete,
jelenlegi egészségi állapotára
vonatkozó 3 napnál nem régebbi szülői
vagy orvosi igazolás, gyógyszerszedés,
betegség (allergia), gyógyszer-
érzékenység, ételérzékenység,

A táborozás
naptári évének
utolsó napjáig vagy
a hozzájárulás
visszavonásáig.

GDPR 6. cikk
(1) a) pont
szerinti
hozzájárulás

szülő/gondvise-
lő/törvényes
képviselő

nincs nem releváns nincs

4

gyermekre vonatkozó ad hoc adatok
(szülő/gondviselő által önkéntesen
megadott adatok)

A szülővel/gondviselővel való
kapcsolattartás, találkozók
szervezése
volt táborozókkal és
hozzátartozóikkal, tábori
információk küldése
érdekében az adatok
gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tárolása,
felhasználása, közlése,
törlése.

Szülő/gondviselő neve, e-mail címe,
telefonszáma

A táborozás
évétől számított 2
évig (december 31-
ig), vagy a
hozzájárulás
visszavonásáig.

GDPR 6. cikk
(1) a) pont
szerinti
hozzájárulás

szülő/gondvi-
selő/törvényes
képviselő

nincs nem releváns nincs

A táborozás során készült
fénykép- és video-
felvételek, illetve egyéb
médiaanyagok közzététele és
felhasználása érdekében az
adatok gyűjtése,
rögzítése, rendszerezése,
tárolása, felhasználása,
közlése, törlése.

Gyermekről készült fényképfelvétel,
videofelvétel, egyéb médiaanyag

A táborozás évétől
számított 2 évig
(december 31-ig),
vagy a hozzájárulás
visszavonásáig.

GDPR 6. cikk
(1) a) pont
szerinti
hozzájárulás

gyermek nincs nem releváns nincs

5

V. Adatkezelő kötelezettségei, beépített és alapértelmezett adatvédelem
A személyes adatok tárolásának módja
Holiday-Maker a személyes adatokat elektronikusan a fájl-szerveren tárolja.
Holiday-Maker a személyes adatokat a táblázatban megjelölt határidők elteltével vagy a hozzájárulás
visszavonását követően haladéktalanul törli/megsemmisíti. A hozzájárulást az érintett az info@holiday-maker.hu
e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.
A Holiday-Maker az érintettről készített képfelvételeket (fénykép, videó) feltölti
a…………………………………..
A személyes adatok megismerésére jogosult személyek
A gyermekekre vonatkozó személyes adatokat kizárólag a táborvezetők, adminisztrátorok és a megvalósításban
résztvevők ismerhetik meg.
A személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy az érintett
hozzájárulása alapján van lehetőség.
VI. Az érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei
Az érintettek az alábbi 1-7 pontokban rögzített jogokkal élhetnek. Az érintett a tájékoztatást, helyesbítést,
hozzájárulás visszavonást és törlést az info@holiday-maker.hu e-mail címen kérheti.
1. Hozzáférés joga
Az érintettek jogosultak arra, hogy Holiday-Maker-től visszajelzést kapjanak arra vonatkozóan, hogy személyes
adataik kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosultak arra, hogy a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférjenek:
 az adatkezelés céljai;
 az érintett személyes adatok kategóriái;
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy
közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti Holiday-Maker-től a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen;
 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben
az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Holiday-Maker – erre irányuló kérés esetén – az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
érintettek rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Holiday-Maker adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számít fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
Holiday-Maker az információkat elektronikus formátumban bocsátja a rendelkezésére, kivéve, ha azt másként
kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett erre vonatkozó kérése esetén Holiday-Maker indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

6

Az érintett az alábbi esetekben kérheti Holiday-Maker-től a rá vonatkozó személyes adatok törlését, Holiday-
Maker pedig köteles arra, hogy az résztvevőre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
 az résztvevő visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
 az résztvevő tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő
(harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 a személyes adatokat Holiday-Maker-re, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
(magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások vonatkozásában került sor.
 A fenti okok fennállása ellenére a személyes adatok további megőrzése Holiday-Maker által jogszerűnek
tekinthető amennyiben:
 ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy
 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 ha közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt
az adatkezelést,
 ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
4. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérje Holiday-Makertől az adatkezelés korlátozza, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
 az résztvevő vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Holiday-Maker ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 az adatkezelés jogellenes, és az résztvevő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
 Holiday-Makernek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az résztvevő igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő
(harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Holiday-Maker jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
résztvevő jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
5. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és Holiday-Maker rendelkezésére bocsátott személyes adatait
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy
 az érintettek között szerződés teljesítése
és az adatkezelés automatizált módon történik.
E jog gyakorlása során az érintett kérheti – ha ez technikailag megvalósítható –személyes adatai adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.

7

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem
alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok hordozhatóságához
való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Holiday-Maker a tevékenysége során a GDPR 22. cikke szerinti automatizált adatkezelésen alapuló döntést nem
hoz, profilalkotást nem végez.
7. Hozzájárulás visszavonása
Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását
bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását az érintett az info@holiday-maker.hu e-mail címen
kérheti.
VII. Adatfeldolgozók igénybevételére vonatkozó szabályok
Holiday-Maker csak olyan Adatfeldolgozót vesz igénybe, amely a szerződés teljesítése során biztosítja, hogy
megfelel a GDPR és a vonatkozó hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok előírásainak, valamint az érintettek
jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre.
Holiday-Maker az alábbi adatfeldolgozóval áll kapcsolatban:
NÉV SZÉKHELY ADATFELDOLGOZÓI FELADAT
Fózer Ilona
Könyvelő Iroda

5000 Szolnok, Konstantin út 48. 2/7. könyvelési tevékenység ellátása

VIII. Adatvédelmi incidensek
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (pl.: szerver elleni támadások, honlap feltörése).
– Amennyiben adatvédelmi incidenst tapasztal kérjük írjon az info@holiday-maker.hu email címre.
– Holiday-Maker az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a
tudomásszerzéstől számított 72 órán belül bejelenti a NAIH részére, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével
összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve.
– Holiday-Maker az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében,
hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Ennek során világosan és közérthetően ismerteti a bekövetkezett
incidens jellegét és a fentiekben rögzített információkat és megtett intézkedéseket. A tájékoztatás mellőzhető,
amennyiben az intézkedéseket követően az adatok nem váltak hozzáférhetővé, illetőleg az incidens ne járt
következményekkel, illetve amennyiben a tájékoztatás aránytalan erőfeszítéssel járna.
VIII. Jogérvényesítés
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes személyes adatkezelés esetén az alábbiakban felsorolt
jogérvényesítési lehetőségekkel élhet.
 polgári pert kezdeményezhet Holiday-Maker, mint adatkezelő ellen,
 egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult panaszt tenni a NAIH-nál
az alábbi elérhetőségen
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap:  www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400

8
E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2019. március